Namninsamling : Vi har fått nog! Vi bikers accepterar inte mer myndighetstrakasserier!Skriv under namninsamling "Vi har fått nog! Vi bikers accepterar inte mer myndighetstrakasserier! "

Namn
Stad/ort
Glöm INTE verifieringskod! - (Ny bild?)
Ange kod här:
bluebak Visa mitt namn på denna namninsamling sida!


Dela denna namninsamling Direktlänk : https://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=11578

|


Nedan finns tre olika versioner på svenska, norska och danska. Scrolla ner till ditt lands text.

Skriv på om du är biker, klubbmedlem, anhörig eller om du stödjer bikers rätt till likabehandling inför lagen!

Samnordisk namninsamling att användas i de nationella Paybackorganisationernas respektive arbete mot negativ särbehandling.

Bikerkulturen har under mer än 25-40 års tid (beroende på vilket land) utsatts för förföljelser som vanligt folk inte har en susning om. Under täckmantel av att mc-klubbar skulle vara kriminella organisationer har polisen satt i system att agera utan något som helst lagstöd mot klubbar och enskilda medlemmar.
Exempelvis kontrolleras och registreras systematiskt varje enskild person som vill delta vid mc-evenemang, oavsett klubbtillhörighet. Namn, adress, person-nummer, fordon, registreringsnummer,klubbtillhörighet, klubbroll samt vilka märken som bärs av personerna antecknas i särskilda protokoll. Därutöver genomförs i många fall även kroppsvisitationer och fordons-genomsökning utan att erforderligt lagstöd eller misstanke om brott föreligger.

Är vi då inte alla medborgare och har rätt till exakt samma behandling? Har vi inte därmed rätt att slippa bli kontrollerade, visiterade och åsiktsregistrerade?

Har vi som bikers inte rätt till personlig integritet och att slippa att polisen kontaktar våra arbetsgivare och berättar om vår klubbtillhörighet och rekommenderar avsked utan papper? Har inte de företag som bikers driver eller arbetar i rätt att på samma villkor som andra företag delta i upphandlingar och erhålla kontrakt som andra företag? Har inte bikerklubbar rätt att försäkra sina klubbhus eller rätt att kräva att klubbarnas hyresvärdar respekterar ingångna hyresavtal?

Jo, vi har en sådan rätt enligt lag – men inte i praktiken. I praktiken arbetar polisen efter parollen att ändamålen helgar medlen och struntar i om de har lagen med sig eller ej.

Vi kräver varken exklusivitet eller några frikort att begå brott som polisföreträdare menar. Vi kräver rätten att bli behandlade precis som alla andra medborgare. Begår bikers brott ska de självklart straffas på samma sätt som andra medborgare men ingen, biker eller ej, ska berövas fri- och rättigheter när varken brotts-misstankar eller lagstöd föreligger. Och, ingen ska straffas eller få indragit sina fri- och rättigheter på grund av ett lagligt klubbmedlemskap eller tillhörigheten till en kultur.

Vi har fått nog! Vi accepterar inte längre att polisen och samhället behandlar oss som paria. Vi måste få slut på trakasserierna och förföljelserna av bikers!

Vi kräver nu att polisen följer lagen och slutar att olagligen trakassera och förfölja bikers och biker-klubbar i alla de nordiska länderna! Vi kräver även att varje nordisk stat omedelbart tillsätter en oberoende sanningskommission att utreda bikerklubbarnas juridiska status och att staterna därefter fullt ut accepterar konsekvensen av utredningarnas slutsatser. Visar utredningarna att klubbarna inte är kriminella organisationer ska också ett ovillkorligt påbud utgå från regering till såväl polisen, kommuner och alla anda nationella såväl som regionala myndigheter att sluta upp med all form av negativ särbehandling av bikers!

Payback Sverige
___________________________________________

VI HAR FÅTT NOK. VI GODTAR IKKE LENGER OFFENTLIG TRAKASSERING AV MC – OG BIKERMILJØET FRA STAT, KOMMUNE OG MYNDIGHETER FORØVRIG.

Bikerkulturen har blitt utsatt for forfølgelse og trakassering fra deler av myndighetene i Norden mellom 25-40 år nå, avhengig av hvilket av de Nordiske land vi snakker om. Under påskudd av at MC-klubber er "kriminelle organisasjoner", har deler av politi og myndigheter igangsatt systematisk
trakassering uten juridisk forankring mot klubber, enkeltmedlemmer og andre tilknyttet MC-miljøet på en eller annen måte.

Som eksempler kan nevnes systematisk sjekking og registrering av hver enkelt person som ønsker å delta på MC-tilstelninger, uavhengig av klubbmedlemskap. Navn, adresse, fødselsdato, kjøretøy, registreringsnummer, klubbmedlemskap,
klubbrolle og eventuelle merker båret av angjeldende personer. I tillegg kan nevnes tilfeller av kroppsvisitering, samt kjøretøy-kontroll utført uten nødvendig juridisk fundament, eller, som loven tilsier det - mistanke om forbrytelser.

Er vi ikke alle borgere med rett til lik behandling? Hvorfor skal Bikermiljøet måtte finne seg i å bli sjekket, kroppsvisitert og spurt ut om sine "hensikter"? Har ikke vi som medlemmer av MC-miljøet rett til privatliv på lik linje med alle andre av landets borgere? Rett til å hindre at politiet kontakter våre arbeidsgivere, forteller disse om klubbtilknytning og anbefaler arbeidsgivere å avskjedige oss, uten å måtte oppgi grunnlag for oppsigelsen?

Skal ikke selskap og butikker drevet av mennesker med tilknytning til MC-miljøet, eller selskap hvor det arbeider mennesker fra MC-miljøet, ha like rettigheter som andre tilsvarende selskaper? Rett til å få kontrakter om utførelse av arbeid? Har ikke MC-klubber rett til å få forsikring på sine klubbhus på lik linje med andre foreninger? Rett, på lik linje med andre foreninger, at utleiere respekterer inngåtte leiekontrakter?

Jo, MC-miljøet har disse lovfestede rettigheter - i teorien. Men dessverre, ikke alltid i praksis. I praksis jobber deler av politi og myndigheter i henhold til slagordet "hensikten helliger midlet". Om dette innebærer klare lovbrudd fra disse tjenestemenn - og kvinner, har ingen betydning. Hvem vokter over vokterne? Payback Norge vil her klargjøre at dette gjelder et mindretall av Norges Polititjenestemenn - og kvinner, samt et mindretall av landets politidistrikt.

Vi krever verken eksklusivitet, eller "frikort" til å begå forbrytelser, som enkelte av politiets tjenestemenn tydeligvis mener. Vi bare krever retten til å bli behandlet akkurat som alle andre borgere i landet. Om personer i MC-miljøet begår forbrytelser, skal disse selvfølgelig straffes på lik linje med andre borgere.
Men ingen, Bikere eller andre, skal fratas opplest og vedtatte rettigheter uten at det beviselig foreligger kriminalitet, eller juridiske bevis som støtter mistanke om faktisk begått kriminalitet. Og helt essensielt: Ingen skal kunne straffes, eller mistenkeliggjøres uten skjellig grunn, på grunnlag av medlemskap i MC-klubb, eller annen tilhørighet til MC-miljøet /Bikermiljøet.

Nok er nok. Vi som på en eller annen måte har tilknytning eller tilhørighet til MC-miljøet har i årevis måttet forsvare oss mot "mistanker om", ikke "beviste forhold". Vi aksepterer ikke lenger at deler av politi og myndigheter behandler oss som en "pariakaste". Trakassering og forfølgelse av MC-miljøet må opphøre.
Vi krever nå at politi og myndigheter overholder loven, og slutter med ulovlig trakassering og forfølgelse av MC-klubber, medlemmer og personer på en eller annen måte tilknyttet vårt miljø i alle Nordiske land. På sin plass ville en uavhengig kommisjon i hvert av de Nordiske land være, for å klargjøre MC-klubber og medlemmer av disse sine rettigheter og juridiske status som borgere av det enkelte land.

Konklusjonene denne tiltenkte kommisjonen kommer til må fullt ut aksepteres i hvert av de Nordiske land. Om undersøkelsene viser at MC-klubber ikke er "kriminelle organisasjoner", bør dette føre til en umiddelbar reaksjon fra politi og myndigheter, om stopp av den diskriminering som nå pågår.

Myndighetene må, om en slik konklusjon foreligger, med øyeblikkelig virkning informere alle instanser involvert i de prosesser som nå pågår mot et lite mindretall av landets innbyggere, nasjonalt såvel som regionalt. Dette innbefatter Regjering, Storting, alle instanser av politiet, kommunene og andre, for å få satt en stopper for mange år med negativ behandling av MC-miljøet.

Payback Norge

-------------------------------------------------------------

Vi har fået nok! Vi accepterer ikke længere forskelsbehandling af myndighederne.

Derfor arrangerer vi fælles nordisk indsamling til støtte for de nationale Payback organisationers arbejde.

Afhængig af hvilket nordisk land man bor i, så har bikerkulturen Igennem mere 25-40 år været udsat for forfølgelse fra myndighedernes side i sådan en grad, som borgere uden for bikerkulturen ikke gør sig anelser om.

Under dække af, at mc klubber er kriminelle organisationer har myndighederne forfulgt både enkeltpersoner og klubber uden, at der har været belæg for det andet end, at de pågældende har været medlem af en mc klub.

Eksempelvis registreres personer uden, at have anmærkninger på sin straffeattest eller uden, at være del af en konkret efterforskning blot fordi, at de er medlemmer af en mc klub. Det gælder ligeså både venner og familie-
medlemmer til personer der medlemmer af en mc klub. Efter Bandepakke III er muligheden for myndighederne blevet endnu nemmere for, at drive hetz på medlemmer af mc klubber.

Vi mener ikke, at det er politiet der fører hetz mod mc klubberne i Danmark, men at jagten på mc klubber er blevet intensiveret af politikerne der nærmest står i kø for, at forbande mc klubberne langt væk på baggrund af manglende viden om miljøet der betyder, at de alle rask væk skærer mc klubber og gadebander over en kam.

Vi mener, at princippet lige ret for alle også skal gælde for bikere, som for andre borgere, dvs. vi kræver, at blive behandlet som alle andre uden restriktiv særbehandling der på mange områder i dag er på grænsen til, at sidestille med, hvorledes et totalitært styre regerer, hvor principperne for en demokratisk retsstat er sat ud af spillet.

Derfor støt op om Payback, så vi kan skabe en stærk fælles nordisk organisation der kan modstå presset fra myndighederne og kæmpe for, at loven er lige for alle uanset om man er biker eller ej.

Payback DanmarkAnmäla denna namninsamling som kränkande
 
Namn 5 senaste
Frank Malmström, Västerås
Lars Andersson, Skivarp
Fredde Andersson, Norssundet
Roger, Gävle
Maud Josefsson, Motala

Forum 3 senaste
  Skriv under denna namninsamling
Namninsamling # 11578 snabbfakta 566 Underskrift ( 514 unika IP-adresser)
Inlagt den 2018-01-09
Startades av : Peter Schjerva
Skickas till : Peter Schjerva - peter@payback.name - Payback Sverige

Namninsamling på Facebook

Vimla Black Friday